Az Atos Medical AB adatvédelmi irányelvei

Ezen irányelvek ismertetik, hogyan dolgozza fel az Atos Medical AB (nyilvántartási szám: 556268-7607) a személyes adatait, és mit tesz adatai védelme és a magánélethez való jog tiszteletben tartása érdekében.

A személyes adatait az Önnel való kommunikáció és interakciók során, továbbá egészségügyi szakemberektől és egészségügyi szervezetektől, alkalmazottaktól és más forrásokból szerezzük meg.

Az adatok elszámoltathatósága

Folyamatosan ellenőrizzük, hogy az általunk végzett adatfeldolgozási tevékenység nincs-e negatív hatással az Ön jogaira. Különös figyelmet fordítunk a hátrányos megkülönböztetés, a személyazonosság ellopása és az azzal való visszaélés, a pénzügyi veszteség, a hírnév sérülése és az adatok bizalmassága sérülésének veszélyeire. Amikor érzékeny személyes adatait kell feldolgoznunk, mindig átfogó adatvédelmi hatásvizsgálatot végzünk, hogy feltárjuk a jogait és szabadságait esetlegesen érintő magas kockázatokat. A hatásvizsgálatot a személyes adatok feldolgozása előtt végezzük.

Elérhetőségi adatok

Az adatok kezelője az Atos Medical AB, amely megfelel a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Ha az Atos Medical által végzett adatfeldolgozással kapcsolatosan információkra van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Cím: Atos Medical AB, att.: Data Protection Officer, Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö, Svédország
Telefonszám: +46 (0) 415-198 00
E-mail: dataprotection@atosmedical.com
Webhely: www.atosmedical.com
Keresse meg helyi adatvédelmi tisztviselőjét az Atos Medical külső honlapján: List of Atos DPOs | Atos Medical

A személyes adatok méltányos és átlátható feldolgozása

Az adatok Ön általi megadásakor tájékoztatjuk Önt az adatai feldolgozásának céljáról és a feldolgozás folyamatáról. Ha az adatok harmadik féltől származnak – például beszállítóktól, hatóságoktól, egészségügyi szakemberektől vagy üzleti partnerektől –, a személyes adatai hozzánk való megérkezésétől számított 10 (tíz) napon belül értesítjük Önt. Tájékoztatjuk Önt az adatfeldolgozás céljáról, amiért az adatok összegyűjtése történt, valamint az adatgyűjtés jogi alapjairól is.

Adattípusok

Az általunk feldolgozott adattípusok:

 • Kapcsolattartási adatok, pl. név, telefonszám, e-mail-cím, cím, irányítószám, ügyfélazonosító
 • Az Önt képviselő gondozók, hozzátartozók vagy törvényes gyámok elérhetőségének adatai
 • A termékre vonatkozó információk, beleértve a termékek és szolgáltatások vásárlására és használatára vonatkozó adatokat, valamint az Atos Medical rendezvényeken való részvételt
 • Biztosítási információk
 • Társadalombiztosítási azonosító szám
 • Érzékeny egészségi állapotra vonatkozó információk
 • Az Atos Medical képviselőivel találkozókon, felméréseken, levelezésben és telefonhívások során megosztott további információk, például a termékkel való elégedettség, használati preferenciák stb.

Bizonyos esetekben személyes adatait más felektől, például kórházaktól és egészségügyi szakemberektől kapott adatokkal kombináljuk.

A jogszabályok által engedélyezett üzleti célokra vagy egyéb speciális, törvényes célokra gyűjtjük és tároljuk adatait úgy, hogy:

 • Megválaszoljuk a termékekkel, eseményekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos megkereséseit
 • Teljesítsük a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kéréseket
 • Teljesítsük az egészségügyi szakemberek által leadott megrendeléseket és recepteket
 • Javítsuk termékeinket és szolgáltatásainkat
 • Személyre szabjuk a kommunikációnkat
 • Nyilvántartsuk a hozzánk fűződő kapcsolatát
 • Marketing- és márkaismertetési tevékenységeket végezzünk, például új termékekről vagy a jövőbeni eseményekről tájékoztassuk

Releváns és szükséges személyes adatok

Mi csak a fent felsorolt célok szempontjából releváns és megfelelő adatokat, kizárólag a szükséges mennyiségű és kizárólag az adott cél teljesítéséhez szükséges adatokat dolgozzuk fel. A speciális adattípusok feldolgozását jogszabályok határozhatják meg. A feldolgozott személyes adatok adott típusára és mennyiségére szerződés vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítéséhez is szükség lehet. A személyes adatok feldolgozása előtt értékeljük, hogy korlátozható-e az összegyűjtött adatok mennyisége, továbbá, hogy lehetőség van-e bizonyos adattípusok anonimizálására vagy álnevesítésére.

A személyes adatok frissítése

Az adatok helyességének biztosításához folyamatosan figyelemmel kísérjük és frissítjük adatait. Szolgáltatásaink függenek az adatok helyességétől, ezért kérjük, értesítsen minket a személyes adataiban bekövetkezett lényeges változásokról. Cégünk adatváltozásról való tájékoztatásához használja a fenti elérhetőségi információkat vagy lépjen kapcsolatba az Atos Medical helyi képviseletével.

A személyes adatok monitorozása és tárolása során belső eljárásokat alkalmazunk az adatok minőségének biztosításához.

A személyes adatok tárolása és törlése

Betartjuk az adatok tárolására vonatkozó minimális vagy maximális követelményeket rögzítő jogszabályokat. Ahol a jogszabályi előírások nem érvényesek, akkor töröljük személyes adatait, amikor az már nem szükséges abból a célból, amelyre az Ön adatait eredetileg gyűjtöttük, feldolgoztuk és tároltuk. Így a velünk való utolsó kapcsolata után 8 (nyolc) évvel töröljük az Önnel kapcsolatos összes adatot.

Tájékozott beleegyezés és egyéb jogalapok

A beleegyezés nélküli adatfeldolgozás jogilag megalapozott eseteit kivéve a személyes adatai fent ismertetett célokra való feldolgozása előtt minden esetben kérjük a tájékozott beleegyezését, és mindig tájékoztatjuk az adatfeldolgozás jogi alapjáról és ezzel kapcsolatos jogos érdekeinkről. A beleegyezése önkéntes, és azt joga van bármikor visszavonni. További információért, illetve a beleegyezés visszavonásához használja a fent megadott elérhetőségeket, vagy vegye fel a kapcsolatot az Atos Medical helyi képviseletével.

Amennyiben az adatokat az eredetitől eltérő célra szeretnénk feldolgozni, minden további feldolgozás előtt tájékoztatni fogjuk Önt az új célról és kérni fogjuk a beleegyezését. Arról is tájékoztatjuk, ha a feldolgozás jogi alapja megváltozik. Amikor termékeinkhez vagy szolgáltatásainkhoz gyermek személyes adatainak feldolgozására van szükség, a gyermek szüleinek vagy törvényes képviselőjének tájékozott beleegyezését fogjuk kérni. Erőfeszítéseket teszünk annak ellenőrzésére, hogy a beleegyezés attól a szülőtől származzon, aki a gyermek gondviselője.

Előfordulhat, hogy az Ön adatainak meghatározott célú feldolgozását törvény határozta meg. Ebben az esetben az adatok kezelésének jogalapja a jogszabályok. A kezelt személyes adatok típusa és mennyisége szerződés vagy egyéb jogi kötelezettség teljesítéséhez is szükséges lehet. Más esetekben az adatai feldolgozásához fűződő jogos üzleti érdekünk szolgál adatkezelési tevékenységeink jogalapjául.

Ha az adatkezelés jogalapja megváltozik, értesítjük.

A személyes adatok harmadik feleknek való átadása

Személyes adatait soha nem fogjuk átadni harmadik feleknek pl. marketing céljára, kivéve, ha erre megkaptuk az Ön hozzájárulását és tájékoztattuk Önt az adatai tervezett felhasználásáról. Az ilyen jellegű adatátadás ellen bármikor kifogással élhet. Nem kérjük a beleegyezését azokban az esetekben, amikor személyes adatai megosztására jogszabály kötelez minket személyes adatainak közlésére, például hatóságok felé.

Személyes adatainak továbbítása harmadik országokba

Az Atos Medical termékeket és szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek a világ számos országában. Az Atos Medical Groupon belüli, valamint beszállítóinkkal és üzleti partnereinkkel folytatott digitalizált kommunikációnk részeként az Ön személyes adatait harmadik országokba továbbítjuk, beleértve az EU-n kívüli országokat is.
Az EU-n kívüli harmadik országbeli partnereknek történő adattovábbítás során a címzettekkel megfelelő szintű adatvédelmet biztosítunk a jelen szabályzat normáinak és a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Megköveteljük üzleti partnereinktől, hogy állítsanak fel biztosítékokat az adatkezelés, az adatbiztonság és az Ön jogai tiszteletben tartása tekintetében.

Adatbiztonság

Cégünknél adatbiztonsági eljárások vannak érvényben, melyek útmutatást és intézkedéseket tartalmaznak többek között az adatai megsemmisítéstől, elvesztéstől vagy módosítástól való megóvására, valamint a jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az illetéktelen hozzáférés elkerülésére vonatkozóan is. Eljárásokat vezettünk be, hogy az adatokhoz csak olyan jogosult személyek férhessenek hozzá, akik a személyes adatokat feldolgozzák.

Naplózás és felügyelet segítségével figyelemmel kísérjük a tényleges jogosultságokat. Folyamatosan készítünk biztonsági másolatot adatainkról, hogy elkerüljük az adatvesztést, és titkosítási technológiákat alkalmazzunk az adatok bizalmasságának és hitelességének megvédésére.

A biztonság sérülése esetén, melynek következtében Ön hátrányos megkülönböztetés, a személyazonosság ellopása, pénzügyi veszteség, a hírnév sérülése vagy bármely más jelentős hátrány nagy kockázatának lehet kitéve, indokolatlan késedelem nélkül értesíteni fogjuk Önt az adatlopásról.

Sütik

Ha sütiket használunk, tájékoztatni fogjuk a használatáról és a sütiken keresztül végzett adatgyűjtés céljáról. Beleegyezését kérjük a sütiknek az Ön eszközén való eltárolása előtt. A sütik általunk való használatára vonatkozó további információkért látogassa meg webhelyünket, ahol információkat találhat a sütik elutasításának vagy törlésének menetéről. Ha vissza szeretné vonni a beleegyezését, tekintse meg a sütikre vonatkozó irányelveket.

Adatokkal kapcsolatos jogok

Joga van információt szerezni az Önről szóló, általunk feldolgozott adatok típusára, az adatok forrására, valamint a feldolgozás céljára vonatkozóan. A hozzáférési jog magában foglalja az adatok tárolásának tervezett időtartamát, továbbá az adatok Európán belüli vagy külföldi esetleges továbbításáról is. Ha úgy gondolja, hogy az Önről általunk feldolgozott adatok pontatlanok, joga van kijavítani azokat. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és tájékoztasson minket a hibákról és azok javításának módjáról. Szintén joga van kifogással élni a személyes adatai feldolgozása ellen, és kifogással élhet adatai marketingcélokra való megosztása és feldolgozása ellen is. A kifogás megtételéhez használja a korábban megadott elérhetőségeket. Ha a kifogása jogos, ezután nem fogjuk feldolgozni személyes adatait. Ha szeretné érvényesíteni az adatok hordozhatóságára vonatkozó igényét, személyes adatait standard és általánosan használt formátumban kapja meg. Az adathordozhatósági jog által érintett adatok az Ön által számunkra elérhetővé tett adatok, valamint a más forrásokból az Ön beleegyezésével megszerzett adatok. Az adatok hozzáférésére, helyesbítésére és törlésére vonatkozó kérés, illetve a személyes adatai feldolgozására vonatkozó kifogás esetén megvizsgáljuk, hogy kérése teljesíthető-e. Ezt követően, indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az annak megérkezését követő egy hónapon belül válaszolunk a kérésére. Ha élni szeretne az adatokhoz való jogaival, használja a fent megadott elérhetőségeket.

Panaszok

Amennyiben helytelen vagy jogellenes adatkezelést tapasztal az Atos részéről, kapcsolatba léphet velünk a fenti elérhetőségeken. Jogában áll bármikor panaszt tenni a magyar felügyelet hatáságnáI – oz alábbi elérhetőségeken, pl. ha nem elégedett a panasza eredményével vagy a panasz általunk történő kezelésével.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalata@naih.hu
További információt a www.naih.hu webhelyen taláIhat.

Share

Save to my content