Search
close

Welcome to Atos Medical

Please, start by selecting your country.

International
Europe
Belgique (Français)
België (Nederlands)
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Nederland
Norge
Polska
Portugal
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Suomi
Sverige
UK (English)
Asia
中文(大中華)
日本語 (Japan)
Americas
Brazil
Canada (English)
Canada (French)
USA (English)
Oceania
Australia (English)
New Zealand (English)
Other
International
Confirm your selection
 • Your Country:International
close

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Atos Medical

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Atos Medical AB

Tato zásada vysvětluje, jak společnost Atos Medical AB, co. č. 556268-7607, zpracovává vaše osobní data a co děláme za účelem ochrany vašich dat a respektování práva na soukromí tím nejlepším možným způsobem. Vaše osobní údaje získáváme prostřednictvím komunikace a interakcí s vámi, od zdravotnických odborníků a zdravotnických organizací, zaměstnanců a dalších zdrojů.

 

Odpovědnost za data průběžně posuzujeme, zda nároky na vaše práva jsou negativně ovlivněny našimi činnostmi při zpracování dat. Zvláštní pozornost věnujeme riziku diskriminace, odcizení totožnosti nebo podvodu, finanční ztrátě, poškození pověsti nebo důvěrnosti dat. Když potřebujeme zpracovat vaše citlivé osobní údaje, vždy děláme důkladné posouzení dopadů na ochranu dat, které by vykryly vysoké riziko pro vaše práva a svobody. Hodnocení dopadů provádíme před zpracováním vašich osobních údajů.

 

Kontaktní informace Atos Medical AB slouží jako správce údajů a dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Potřebujete-li informace o zpracování dat v Atos Medical, kontaktujte nás: Adresa: Atos Medical AB, att.: Data Protection Officer, Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö, Švédsko Telefonní číslo: + 46 (0) 415-198 00 E-mail:  dataprotection@atosmedical.com

 

Spravedlivé a průhledné zpracování osobních údajů. Informujeme vás o zpracování dat a účelu zpracování v okamžiku, kdy nám poskytnete data. Pokud údaje pocházejí od třetích stran, včetně dodavatelů, orgánů veřejné moci, zdravotnických pracovníků nebo obchodních partnerů, budeme vás informovat do 10 dnů od obdržení vašich osobních údajů. Dále vás informujeme o účelu zpracování, pro které jsou údaje shromažďovány, a také o právním základu pro sběr dat.

 

Typy dat: mezi typy dat, které zpracováváme, patří:

 • Kontaktní informace, např. jméno, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, PSČ, ID zákazníka
 • Kontaktní informace pečovatele
 • Informace související s produktem, včetně údajů o nákupu a využití a účasti na událostech Atos
 • Informace o pojištění
 • Rodné číslo
 • Informace týkající se zdraví
 • Další informace sdílené se zástupci společnosti Atos Medical během setkání, korespondence a hovorů, např. spokojenost s produktem, preference použití atd.

V některých případech možná budeme potřebovat kombinovat vaše osobní údaje s údaji získanými od jiných stran, například od nemocnic a zdravotnických pracovníků. Pokud by kombinace dat mohla mít negativní dopad na vaše soukromí, např. odhalením vaší totožnosti a soukromých nebo citlivých informací, budeme před zpracováním požadovat váš informovaný souhlas. Vaše osobní údaje shromažďujeme a ukládáme k legitimním obchodním účelům nebo k jiným specifickým zákonným účelům, pokud je potřeba:

 • Odpovědět na vaše dotazy týkající se produktů, událostí a služeb
 • Splnit váš požadavek na produkty a služby
 • Splnit objednávku nebo předpis od zdravotnického pracovníka
 • Zlepšit naše produkty a služby
 • Adaptovat naši komunikaci s vámi
 • Administrovat váš vztah k nám
 • Marketingové a obchodní aktivity, například informování o nových produktech nebo budoucí události

 

Relevantní a nezbytná osobní data. Zpracováváme pouze data, která jsou relevantní a přiměřená výše uvedeným účelům, a zpracováváme pouze množství potřebných údajů a data nezbytná pro splnění konkrétního účelu. Zpracování specifických datových typů může být stanoveno zákonem.  Typ a množství zpracovaných osobních údajů může být rovněž nezbytné pro splnění smlouvy nebo jiných právních závazků. Před zpracováním vašich osobních údajů posuzujeme, zda lze omezit množství shromážděných dat a zda mohou být určité typy dat anonymizované nebo pseudonymizované.

 

Aktualizace osobních dat. Průběžně monitorujeme a aktualizujete data, aby byla zajištěna jejich přesnost. Naše služby závisejí na přesnosti vašich dat, a proto vás žádáme, abyste nás informovali o relevantních změnách vašich osobních údajů. Chcete-li nás informovat o změnách vašich dat, prostudujte si výše uvedené kontaktní informace nebo se obraťte na místního zástupce Atos Medical. Pro zajištění kvality dat máme interní postupy, jak monitorovat a ukládat vaše osobní data.

 

Ukládání a mazání osobních dat. Vaše osobní údaje odstraníme, pokud již nejsou nutné pro účely, pro které jsme původně shromáždili, zpracovali a uložili.

 

Informovaný souhlas. pokud nemáme právní důvody pro zpracování dat bez souhlasu, vždy si zajistíme váš informovaný souhlas před zpracováním jakýchkoliv osobních údajů pro výše popsané účely a vždy vás budeme informovat o právním základu pro oprávněný zájem o zpracování vašich dat. Souhlas je dobrovolný a máte právo ho kdykoliv odvolat. Chcete-li získat další informace nebo zrušit váš souhlas, použijte výše uvedené kontaktní informace nebo se obraťte na místního zástupce Atos Medical. Pokud si přejeme zpracovat vaše data pro jiný účel, než pro který byly údaje získány, poskytneme vám informace o novém účelu a požádáme o váš souhlas před jakýmkoli dalším zpracováním. Informujeme vás také v případě právního základu pro zpracování změn. Pokud naše výrobky nebo služby požadují zpracování osobních údajů dítěte, budeme žádat o informovaný souhlas rodičů nebo zákonného poručníka dítěte. Budeme se snažit ověřit, zda rodič s opatrovnictvím dítěte dal souhlas.

 

Předání osobních údajů třetím stranám. Nikdy nepředáme vaše osobní údaje třetím stranám pro účely jako je marketing, pokud nemáme váš souhlas a neposkytli jste informace o plánovaném použití vašich dat. S tímto typem přenosu dat můžete kdykoliv nesouhlasit. Nebudeme žádat o váš souhlas, pokud máme zákonnou povinnost zveřejnit vaše osobní údaje. Před přenosem osobních údajů partnerům ve třetích zemích získáme váš souhlas. Navíc při předávání údajů partnerům ve třetích zemích budeme zajišťovat přiměřenou úroveň ochrany údajů v souladu s normami této politiky a v souladu s právní regulací. Požadujeme, aby naši obchodní partneři nastavili bezpečnostní opatření týkající se zpracování dat, bezpečnosti dat a zodpovědnosti respektovat vaše práva.

 

Zabezpečení dat. Máme zavedeny postupy zabezpečení dat, včetně pokynů a opatření na ochranu vašich dat před zničením, ztrátou nebo změnou, jakož i před neoprávněným zveřejněním nebo neoprávněným přístupem. Udržujeme postupy týkající se přístupových práv k údajům pro oprávněné pracovníky, kteří zpracovávají osobní data. Jejich skutečný přístup monitorujeme pomocí protokolování a řízení. Neustále zálohujeme naše data, abychom zabránili jejich ztrátě, a používáme technologie šifrování, abychom chránili důvěrnost a autenticitu vašich dat. V případě narušení bezpečnosti, které vás pravděpodobně vystaví vysokému riziku diskriminace, odcizení totožnosti, finanční ztrátě, poškození pověsti nebo jakékoli jiné významné nevýhody, vás bez zbytečného odkladu upozorníme na porušení údajů.

 

Cookies. Pokud použijeme cookies, budeme vás informovat o použití a účelu sběru dat prostřednictvím cookies. Před uložením souborů cookie do zařízení požadujeme váš souhlas. Další informace o používání souborů cookie naleznete na našem webu, kde naleznete informace o odmítnutí nebo odstranění souborů cookie. Chcete-li svůj souhlas odvolat, prostudujte si laskavě naše zásady pro soubory cookie.

 

Práva k datům. Máte právo získat informace o typu dat, které zpracováváme, o zdroji dat a o účelu zpracování. Můžete také získat informace o předpokládané době, po kterou plánujeme vaše data schraňovat, a o tom, komu budou vaše data případně předána v Evropě a zahraničí. Pokud se domníváte, že data, která o vás zpracováváme, jsou nesprávná, máte právo na nápravu. Měli byste nás kontaktovat a informovat nás o nepřesnostech a o tom,jak je odstranit. Máte také právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů a mohou být předmětem sdílení a zpracování dat pro marketingové účely. Pro námitku prosím použijte výše uvedené kontaktní údaje. Pokud je vaše námitka oprávněná, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat. Chcete-li si nárokovat právo na přenositelnost dat, obdržíte osobní data ve standardním a běžně použitém formátu. Údaje, které jsou předmětem práva na přenositelnost dat, jsou ta, která jste nám zpřístupnili, a data získaná z jiných zdrojů s vaším souhlasem. Na žádost o přístup k údajům, opravě nebo výmazu dat nebo proti zpracování vašich osobních údajů prozkoumáme, zda je možné vaši žádost vyhovět. Následně odpovíme na vaši žádost bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do jednoho měsíce po obdržení vaší žádosti. Chcete-li použít svá datová práva, prostudujte si informace o dříve uvedených kontaktních informacích.

 

Stížnosti. Pokud narazíte na nesprávné nebo nezákonné zpracování údajů se společností Atos, můžete nás kontaktovat pomocí výše uvedených kontaktních údajů. Vždy máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, např. Pokud nejste spokojeni s výsledkem vaší stížnosti nebo pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým je vaše stížnost vyřízena. Kontaktujete Úřad pro ochranu osobních údajů, e-mailem posta@uoou.cz nebo poštou Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Další informace na www.uoou.cz